Pin It

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

 

            Επωνυμία

1. Ιδρύεται σήμερα στην Κύπρο Σωματείο με την επωνυμία:

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ»

 

2. 'Εδρα

'Εδρα του Σωματείου είναι: οδός Αγίου Γεωργίου 8, 5280 Παραλίμνι.

 

3. Σκοποί

3.1       Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται το Σωματείο είναι:

Α)  Η συμβολή του Σωματείου στην βελτίωση και ενδυνάμωση των επιχειρήσεων των μελών του.         

Β)   Η συμβολή του Σωματείου στην ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας.   

Γ)  Η σύσφιξη σχέσεων των  μελών και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ τους.

Δ)   Η διοργάνωση και διεξαγωγή εκδηλώσεων σε γιορταστικές περιόδους με σκοπό την προώθηση των προϊόντων τους.

Ε)   Η διοργάνωση διαφόρων πολιτιστικών, αθλητικών, ψυχαγωγικών εκδηλώσεων καθώς και συμμετοχή σε κοινωνικά δρώμενα.

ΣΤ) Για να λειτουργήσει σαν πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων γενικά σε σχέση με τα διάφορα θέματα των καταστηματαρχών μελών του.

Η)   Η έκδοση περιοδικού ή άλλου εντύπου με σκοπό την διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων του κάθε καταστήματος.

Θ)  Η επιζήτηση οικονομικής αρωγής από οποιοδήποτε νόμιμο ίδρυμα ή σωματείο ή κυβερνητικό τμήμα ή οργανισμό αναφορικά με τους στόχους του Σωματίου.

Ι)     Η συμβολή του Σωματίου σε κοινωνικά θέματα.

 

3.2 Μέσα προς επίτευξη των σκοπών

Α)        Η δημιουργία ταμείου για την επίτευξη των σκοπών και επιδιώξεων του Σωματείου.

Β)        Η διοργάνωση διαλέξεων, ομιλιών, συζητήσεων, συγκεντρώσεων, συνεστιάσεων, χοροεσπερίδων, εκδρομών,  λαχειοφόρων αγορών (κατόπιν εγκρίσεως από τις αρμόδιες αρχές) καθώς και η δωρεάν έκδοση και κυκλοφορία εντύπων και άλλων αντικειμένων μεταξύ των μελών και γενικά με κάθε νόμιμο μέσο που θα συντελεί στην ευόδωση των σκοπών του.

Γ)         Η διοργάνωση διαφόρων δραστηριοτήτων με θέματα που έχουν σχέση με την προώθηση των σκοπών του Σωματίου.

 

4. Πόροι

Α)        Το δικαίωμα εγγραφής είναι €20,00

Β)        Η Ετήσια συνδρομή  καθορίζεται σε €50,00

Γ)         Εισφορές, δωρεές, επιχορηγήσεις, κληροδοτήματα, το κέρδος που θα προκύπτει από τις διάφορες εκδηλώσεις και οποιοδήποτε εισόδημα που θα περιέχεται νόμιμα στο Σωματείο. Νοείται ότι για όλα τα ανωτέρω εκεί και όπου απαιτείται θα εξασφαλίζεται η έγκριση οποιασδήποτε αρμόδιας Αρχής

 

5. Μέλη

Α)    Μέλη του Σωματείου μπορούν να εγγραφούν άτομα που έχουν τη μόνιμη ή  προσωρινή κατοικία τους στην Κύπρο, ανεξαρτήτου φύλου, εθνικότητας, θρησκείας ή περιφέρειας διαμονής και είναι ιδιοκτήτες υποστατικών με εμπορικό χαρακτήρα, μικρού έως μικρομεσαίου μεγέθους, στο Αστικό Κέντρο Παραλιμνίου.

Β)     Μέλη γίνονται μετά από αίτηση και έγκριση τους από το Διοικητικό Συμβούλιο

 

6. Δικαιώματα μελών

            Α)        Του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Β)        Να ασκεί κατά τις Γενικές Συνελεύσεις έλεγχο πάνω στη διοίκηση και διαχείριση του Συνδέσμου.

Γ)         Να υποβάλλει θέματα για μελέτη στο Διοικητικό Συμβούλιο και διά αυτού στη Γενική Συνέλευση.

Δ)        Να αποχωρεί από το Σωματείο με απλή αίτηση προς τη Διοίκηση του Σωματείου αφού εξοφλήσει όλες τις υποχρεώσεις του.

            Ε)        Να παίρνει μέρος στις διάφορες εκδηλώσεις του σωματείου.

 

7. Υποχρεώσεις μελών

Κάθε μέλος:

 1. Oφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Καταστατικού και με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β)        Σε περίπτωση κατά την οποία ενεργεί κατά παράβαση των προνοιών του Καταστατικού αυτού ή κατά τρόπο αντίθετο προς τα συμφέροντα του Σωματείου, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού εξετάσει με προσοχή την υπόθεση του και του παράσχει κάθε ευκαιρία υπερασπίσεως, μπορεί να του επιβάλει τις ακόλουθες ποινές:

 

 1. Παρατήρηση.
 2. Αποβολή Προσωρινή ή για πάντα.
 3. Μέλος που διαγράφεται, αποχωρεί ή αποβάλλεται από το Σωματείο δε μπορεί να έχει κανένα δικαίωμα πάνω στη περιουσία του σωματείου.

 

8. ΄Οργανα Διοικήσεως

Τα όργανα διοικήσεως του Σωματείου είναι:

Α)        Η Γενική Συνέλευση

Β)        Το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

9. Η Γενική Συνέλευση

Α)        Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο σώμα του σωματείου και συγκροτείται από όλα τα μέλη του.  Αυτή συνέρχεται τακτικά μέσα στην περίοδο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου κάθε χρόνου σε ημερομηνία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και έκτακτα ύστερα από απόφαση του, ή όσες φορές το ζητήσουν το ένα δεύτερο των μελών του σωματείου με εγγραφή αίτηση τους που να διαλαμβάνει τους λόγους και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Β)        'Έργον της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως είναι:

 1. Εκθεση για τα πεπραγμένα του χρόνου που έληξε από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 2. Παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης και ισολογισμός από τον Ταμία, μαζί με έκθεση των ελεγκτών.
 3. 'Εκριση των εκθέσεων πεπραγμένων και οικονομικών.
 4. Ορισμός ελεγκτών.
 5. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
 6. Τροποποίηση του Καταστατικού (εάν χρειάζεται).
 7. Απόφαση για κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.

 

Γ)         Η Συνέλευση των μελών του Σωματείου μπορεί να πάρει αποφάσεις πάνω σε οποιοδήποτε ζήτημα, εφόσον, δεν είναι αντίθετες με τον Νόμο και το Καταστατικό.

Δ)        Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να γνωστοποιείται με όλα τα μέλη δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, με ατομική πρόσκληση η οποία δύναται να αποσταλεί μέσω απλού ταχυδρομείου και/ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή μέσω μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο (SMS) και/ή με δημοσίευση στις εφημερίδες, στις οποίες να καθορίζεται το μέρος, η ώρα και η ημερησία διάταξη.

Ε)        Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία εάν παρευρίσκεται το ένα δεύτερο τουλάχιστον των μελών συν ένα και παίρνει αποφάσεις με πλειοψηφία των παρόντων εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχει ειδική πρόνοια του Καταστατικού.  Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα οπότε και τα παρόντα μέλη θεωρούνται απαρτία.

ΣΤ)      Ο Πρόεδρος του Σωματείου κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως.  Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου εκλέγεται πρόεδρος της Συνελεύσεως ο οποίος κατευθύνει την διεξαγωγή των εργασιών της Συνελεύσεως και Εφορευτική Επιτροπή η οποία εποπτεύει την ψηφοφορία.

Ζ)        Η αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Η)        Η ψηφοφορία πάνω σε οποιονδήποτε θέμα διεξάγεται με ανάταση του χεριού, εκτός στην περίπτωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν το ένα δεύτερο των παρόντων μελών ζητήσει να διεξαχθεί με μυστική ψηφοφορία.

 

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Α)        Το σωματείο διοικείται από ενδεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από και μεταξύ των μελών κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Β)        Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Τριετής.

Γ)         Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται και διευθύνει εργασίες του σωματείου και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των σκοπών του.   Συνέρχεται σε τακτική συνεδρία τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα και έκτακτα όσες φορές ο Πρόεδρος ή έξι (6) μέλη του το κρίνουν αναγκαίο ή σκόπιμο.

Δ)        Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν παρευρίσκονται έξι (6) τουλάχιστον μέλη του και παίρνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία.  Κηρύττει κενή τη θέση οποιουδήποτε μέλους το οποίον παραιτείται, παύεται ή απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις (3) διαδοχικές τακτικές ή έκτακτες συνεδρίες και διορίζει οποιοδήποτε μέλος του σωματείου στη θέση που κενώθηκε.

Ε)        Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίο συνέρχονται ευθύς μετά την εκλογήν τους και εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία.

ΣΤ)      Το Διοικητικό Συμβούλιο για διευκόλυνση του έργου του μπορεί να καταρτίζει επιτροπές στις οποίες να αναθέτει τη φροντίδα, διεκπεραίωση και διοργάνωση έργων και εκδηλώσεων του Σωματείου.  Ο αριθμός των μελών των επιτρόπων καθώς και η διάρκεια της θητείας τους ορίζεται από το Διοικητικό Συμβουλιο το οποίο δικαιούται να εγκρίνει ή απορρίπτει οποιαδήποτε ενέργεια ή απόφαση τους και να τις διαλύει κατά βούληση.

Ζ)        Καμιά αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες, σε  οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο της διοίκησης του Σωματείου πλην των λογικών εξόδων που κατέβαλαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, περιλαμβανομένης και αμοιβής τους που αντιστοιχεί σε ερευνητικά ή άλλα χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από τρίτους φορείς προγράμματα, αφού προσκομίσουν τα αναγκαία έγγραφα.

Η) (i) Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να συμμετέχει στη συζήτηση ή στην ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του σωματείου και του μέλους αυτού ή του/της συζύγου του μέλους αυτού ή συγγενή αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ή αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας μεταξύ του σωματείου και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού

(ii)        Χωρίς επηρεασμό του δικαιώματος αγωγής του Σωματείου κατά του υπαιτίου μέλους για τυχόν αποζημίωση, λόγω παράβασης νομικού καθήκοντος, κάθε απόφαση που λαμβάνεται κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου 11 (H) (i) είναι ακυρώσιμη σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

 

11. Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος προεδρεύει των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατευθύνει τις εργασίες του σωματείου, είναι ο επίσημος εκπρόσωπος του και υπογράφει κάθε έγγραφο.

 

12. Αντιπρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρεί τον Πρόεδρο κατά την απουσία του, και συντονίζει τις διάφορες επιτροπές οι οποίες θα καταρτίζονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

13. Γραμματέας

Α)        Ο Γραμματέας τηρεί Μητρώο Μελών και βιβλίον πρακτικών στο οποίο καταχωρεί τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου.  Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων υπογράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι παρόντα στην πρώτη τους συνεδρία με τα πρακτικά των συνεδριών  του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρον και τον Γραμματέα μετά την έγκριση τους στην αμέσως επόμενη συνεδρία.

Β)        Ο Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί φακέλλους διαφόρων εγγράφων και επιστολών και φυλάει την σφραγίδα.

Γ)         Συγκαλεί Γενικές Συνελεύσεις και τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

14. Ταμίας

Α)        Ο Ταμίας διενεργεί την είσπραξη χρημάτων χρησιμοποιώντας αριθμημένα έντυπα διπλότυπα αποδείξεων, εκτελεί όλες τις πληρωμές σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, έναντι αποδείξεων και τηρεί βιβλίο Ταμείου στο οποίο καταχωρεί όλες τις εισπράξεις και πληρωμές του σωματείου.

Β)        Ο ταμίας τηρεί επίσης βιβλίον περιουσίας στο οποίον φαίνεται όλη η περιουσία του σωματείου κινητή και ακίνητη, μαζί με την αξία της.

Γ)         Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα χρήματα, τα βιβλία, και τα έγγραφα τα οποία είναι στην κατοχή ή υπό τον έλεγχον του.

Δ)       Καταθέτει κάθε ποσόν που υπερβαίνει τα εκατόν ευρώ (€100) σε μια Τράπεζα ή Συνεργατικό 'Ιδρυμα της εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και αποσύρει χρήματα και με υπογραφή του Προέδρου ή του Γραμματέα.  Παρέχει λεπτομέρειες για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου στη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές.  Παραδίδει αν του ζητηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο έγγραφα τα οποία είναι στην κατοχή του.

 

15. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

Α)        Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγεται μετά την έγκριση της εκθέσεως για τα πεπραγμένα και της οικονομικής κατάστασης από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ή μετά μία εβδομάδα από την ημερομηνία που θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση εάν έτσι ήθελε αποφασίσει το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.

Β)        Ο  Γραμματέας σημειώνει τα ονόματα των υποψηφίων και αν ο αριθμός τους είναι ένδεκα (11) αυτοί ανακηρύσσονται σαν εκλεγέντες.  Αν ο αριθμός τους είναι μεγαλύερος τότε διεξάγεται μυστική ψηφοφορία.

Γ)         Ο Γραμματέας με το Μητρώο δίδει σε κάθε μέλος που έχει δικαίωμα ψήφου ένα ψηφοδέλτιο που φέρει τη σφραγίδα του Σωματείου.  Κάθε μέλος πρέπει να γράφει πάνω στο ψηφοδέλτιο του τα ονόματα μέχρι έντεκα (11) υποψηφίων και όχι λιγότερους από έξι (6) και το ρίξει στην κάλπη που είναι υπό την επίβλεψη και τον έλεγχο της Εφορευτικής Επιτροπής.

Δ)        Μετά το τέλος της ψηφοφορίας γίνεται η διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων από την Εφορευτική Επιτροπή.  Οι υποψήφιοι που θα εξασφαλίσουν τον μεγαλύτερον αριθμό ψήφων ανακηρύσσονται σαν εκλεγέντες.  Σε περίπτωση ισοψηφίας απόφαση λαμβάνεται με κλήρο.

Ε)        Τα ονόματα των υποψηφίων και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας καταχωρούνται στο βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρον της Συνελεύσεως και την Εφορευτική Επιτροπή.

 

16. Έλεγχος Λογαριασμών

17.1     Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την υποχρέωση να τηρούν λογιστικά βιβλία, στα οποία να καταχωρούνται όλες οι πράξεις όλων των δοσοληψιών του Σωματείου και να καταρτίζουν στο τέλος  κάθε οικονομικού έτους τους ακόλουθους λογαριασμούς:

(α) Λογαριασμό του ακαθάριστου εισοδήματος του σωματείου κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους·

(β) Λογαριασμό του πιστωτικού του υπολοίπου κατά την έναρξη του οικονομικού έτους και όλων των χρημάτων που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό τους κατά τη διάρκεια αυτού·

(γ) Λογαριασμό όλων των χρηματικών ποσών που οφείλονται από αυτά ή που τους οφείλονται και των πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου οικονομικού έτους.

17.2     Οι λογαριασμοί του Σωματείου θα ελέγχονταιαπό εγκεκριμένο ελεγκτή του οποίου η αμοιβή θα καταβάλλεται από το ταμείο του Σωματείου:

Νοείται ότι, ενόσω τα ετήσια έσοδα του Σωματείου δεν υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000), δεν θα απαιτείται η ετοιμασία λογαριασμών ελεγμένων από εγκεκριμένο ελεγκτή.

 

 • Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την υποχρέωση να διαβιβάζουν στον Έφορο Σωματείων, το αργότερο εντός εφτά (7) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους, τους λογαριασμούς και σχετική έκθεση του εγκεκριμένου ελεγκτή, όπως προβλέπεται στα εδάφια 17.1 και 17.2, αντίστοιχα.

 

17. Τροποποίηση καταστατικού

Α)        Η τροποποίηση αυτού του Καταστατικού αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών η οποία συγκαλείται ειδικά για το θέμα αυτό είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε κατόπιν αιτήσεως του ενός δευτέρου των μελών και η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και συνοδεύεται από έκθεση η οποία να καθορίζει τις τροποποιήσεις που προτείνονται.

 Β        Για την τροποποίηση οποιασδήποτε πρόνοιας του Καταστατικού, απαιτείται πλειοψηφία των 3 / 4 (τριών τετάρτων) των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

 

18. Ερμηνεία καταστατικού

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό καθώς επίσης και για κάθε ζήτημα αμφιβόλου ερμηνείας αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.  Η υποβολή υποψηφιοτήτων πρέπει να υποβληθεί γραπτώς στον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου είκοσι τέσσερεις τουλάχιστον ώρες πριν την ημερομηνία που είναι ορισμένες οι εκλογές.  Κάθε υποψήφιος προτείνεται από άλλο μέλος το οποίο πρέπει να υπογράψει το σχετικό έντυπο υποβολής υποψηφιότητας ή υποψηφιοτήτων.

 

19. Δικαστική και εξώδικη αντιπροσώπευση

Το Σωματείο αντιπροσωπεύεται ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, αρχής, σώματος ή προσώπου, από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, οι οποίοι εκτός όπου προνοείται ειδικά από το Καταστατικό, δεσμεύουν το Σωματείο με τις από κοινού υπογραφές τους.

 

20. Δικαίωμα ψήφου

Δικαίωμα ψήφου έχει κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου το οποίον έχει εξοφλήσει τη συνδρομή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού και εν πάση περιπτώσει πριν από την συγκρότηση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

 

21. Ψηφοφορία

Κάθε ψηφοφορία σε Γενική Συνέλευση που αφορά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μυστική.

' Ολα τα άλλα ζητήματα αποφασίζονται με ανάταση του χεριού εκτός εάν το ένα δεύτερο των παρόντων μελών ζητήσει να γίνει μυστική ψηφοφορία.

 

22. Διάκριση μελών

Τα μέλη διακρίνονται σε Τακτικά και Επίτιμα.  Επίτιμο μέλος ανακηρύσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπο του οποίου η προσφορά στο Σωματείο υπήρξε πολύτιμη ή πρόσωπο του οποίου η σύνδεση του ονόματος του με το Σωματείο θα προσδώσει σ' αυτό κύρος ή αίγλη.  Τα επίτιμα μέλη δεν καταβάλλουν οποιαδήποτε συνδρομή ή δικαίωμα εγγραφής και δεν έχουν οποιαδήποτε δικαιώματα.  Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν πρόσωπα τα οποία έχουν τη μόνιμη κατοικία τους εκτός Κύπρου.

 

23. Διάλυση

Α)        Το Σωματείο διαλύεται αν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα των είκοσι (20).

Β)        Το Σωματείο διαλύεται επίσης αν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση η οποία συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε ύστερα από αίτηση του ενός δευτέρου  τουλάχιστον των μελών. Η αίτηση πρέπει να απευθύνεται προς τον Πρόεδρον και να συνοδεύεται από έκθεση η οποία να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους εισηγούνται την διάλυση του Σωματείου.

Γ)         Η απόφαση λαμβάνεται έγκυρα όταν παρευρίσκονται κατά τη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως τα μισά τουλάχιστον από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου συν ένα, και ψηφίσουν υπέρ της τα τρία τέταρτα των παρόντων.

Δ)        Όταν αποφασιστεί να διαλυθεί το Σωματείο για οποιονδήποτε λόγο, περιέρχεται αυτό σε κατάσταση εκκαθαρίσεως, η οποία γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Μετά την πληρωμή των χρεών του Σωματείου, η κινητή και ακίνητη περιουσία του μεταβιβάζεται στον Δήμο Παραλιμνίου. Σε περίπτωση που ο Δήμος Παραλιμνίου δεν υπάρχει με την σημερινή του σύσταση και μορφή τότε όλη η περιουσία του σωματείου θα μεταβιβαστεί στην τοπική αρχή στην οποία θα υπάγεται η κωμόπολη του Παραλιμνίου. Σε περίπτωση που μια τέτοια μεταβίβαση δεν είναι εφικτή λόγω νομικού κωλύματος τότε όλη η περιουσία του σωματείου θα μεταβιβαστεί σε Φιλανθρωπικό Σωματείο ή  Ίδρυμα.

 

 

 

Clear Sky

26.19°C

Paralimni

Clear Sky
Humidity: 98%
Wind: S at 0.89 M/S

 

Οδηγίες για Παραλίμνι